O nás

Kontakt | Lidé | Absolventi

Odbor mechaniky těles zajišťuje výuku teoretické a aplikované mechaniky a mechatroniky orientované na potřeby strojírenské praxe. Jde zejména o teorii tvorby mechanických modelů, statiku, kinematiku a dynamiku tuhého tělesa a soustav takových těles s uvažováním ideálních i reálných vazeb, o mechaniku strojů, kmitání a vibrační techniku, syntézu a optimalizaci mechanických soustav, mechaniku konstrukcí, statistickou mechaniku aj.

Ve vědeckovýzkumné činnosti je odbor zaměřen na kinematiku a dynamiku prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů, diagnostiku vibrací strojů, vyvažování strojů a mechanismů a vibrační techniku. Jsou zejména rozvíjeny různé popisy soustav a formalismy vhodné pro automatické sestavování pohybových rovnic a jejich numerické řešení s cílem vytvořit softwarové produkty pro hospodárnou analýzu vázaných mechanických systémů s tuhými i poddajnými členy a reálnými vazbami. Přitom je věnována pozornost i syntéze a optimalizaci mechanických soustav.

Odbor mechaniky těles se podílí na garanci výuky oboru Aplikovaná mechanika – zaměření Mechanika těles a soustav. Cílem výuky je připravit absolventa tohoto zaměření tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, naučit ho metodám statické, kinematické a dynamické analýzy a syntézy soustav těles, zejména mechanismů, s použitím moderních výpočtových metod umožňujících rychlé a ekonomické výpočty odezvy modelů mechanických zařízení na požadované úrovni složitosti. Patřičná pozornost je věnována i optimálnímu dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti prostředky inženýrského experimentu.

Odbor mechaniky těles garantuje výuku v akreditovaném vědním oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí. Poskytuje tak nejvyšší stupeň vzdělání v mechanice soustav těles, v mechanice strojů, v kmitání mechanických soustav, v experimentálních metodách, v statistické mechanice a mechatronice. Tematicky je postgraduální studium zaměřeno na efektivní formulace a implementace formalismů pro kinematiku a dynamiku vázaných mechanických systémů, kriteria kvality funkce robotů, dráhové řízení analytických a neanalytických robotů, řízené mechanické systémy, identifikaci mechanických modelů, modální analýzu, optimalizaci a syntézu mechanismů, klidnost běhu rotačních strojů, návrh mechatronických systémů apod.

Odbor mechaniky těles je v otázkách výuky a výzkumu v pravidelném styku s katedrami mechaniky ostatních vysokých škol v republice (zejména se Západočeskou univerzitou v Plzni, Vysokým učením technickým v Brně, Technickou univerzitou v Liberci, Technickou univerzitou v Ostravě) i se zahraničními univerzitami (Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Universitaet Stuttgart, Technische Universitaet Muenchen v SRN aj.)

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze