Stat. Mech.

Statistická Mechanika

doc. Ivo Bukovský (cvičení)

ZADÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE (přesunuté do samostatné složky)
Studentům se zkouškou se doporučuje varianta 3)

Nebo po souborech zde:
Zadání hlavní dokument: Varianty 1), 2) nebo 3)(zkoušková)
Varianty Suu pro Variantu 3)
Kmitavé systémy pro variantu 3)


KOMPLET ELEKTRONICKÉ PODKLADY ke stažení, včetně zadání (bez dat) (archiv .7z) – kdyby nešel server“

Datové soubory ke stažení

Jupyter Notebook soubory na online serveru:
notes 0 – kombinatorika
notes 1 – kombinatorika a pravděpodobnosti
notes 2 – náhodná diskrétní veličina, binomické rozdělení
notes 3 – náhodná spojitá veličina, normální rozdělení
notes 4 – testování hypotéz, χ2-Test
notes 5 – Regresní výpočty (lineární a nelineární regrese, Levenberg-Marquardt)
regrese – Konjugované Gradienty
notes 6 – Pearsonův korelační koeficient
notes 7 – Vzájemná korelační funkce
notes 8 – Autokorelační funkce
mininotes – Dynamické systémy, simulace, diskretizace, impulsní charakteristika
mininotes – Konvoluce
mininotes – Hilbertova transformace (+ „chirp“ signál)
mininotes – fft- Zero Padding – „vycpávka“
mininotes – fft – potlačení trendu (opakující se funkce)
mininotes – cepstrum (trojůhelnikový signál)


Notesy ke stažení naleznete také na úložišti FSH ve složce U12105\Statisticka Mechanika – nutné vaše fakultní přihlášení (DUPS)


Skripta:

[1] MILÁČEK, Stanislav. Náhodné a chaotické jevy v mechanice. Praha: ČVUT, Strojní fakulta, 2000. ISBN 978-80-01-02170-5.
[2] KROPÁČ, O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze